เงินสด คือ (Cash)

Click to rate this post!
[Total: 902 Average: 5]

เงินสด  หมายถึง เงินสดในมือ และ เงินฝากธนาคารที่ต้องจ่ายคืน เมื่อถวงถาม และ หากพูดถึง เงินสดแล้ว อาจประกอบไปด้วยหลายๆ คำที่อาจให้ความหมาย หรือนิยาม เหมือนกันกับ คำว่า ” เงินสด ” เช่น
1.รายการเทียบเท่าเงินสด  หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะ เปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมี ความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงใน มูลค่า
2.กระแสเงินสด หมายถึง การเข้าและออกของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เงินสด
1.เมื่อกิจการได้รับเงินสดจากการ ขาย หรือ ให้บริการ

2.เมื่อกิจการมีการจ่ายชำระด้วยเงินสด และเงินสดออกจากกิจการ

(Visited 354 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
https://www.xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%94

Leave a Comment

Exit mobile version