หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

กดเพื่อให้คะแนนบทความนี้
[Total: 880 Average: 5]

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………… เป็นเจ้าของอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่………….…….ตรอก/ซอย ………………….. ถนน …..……………….. หมู่ที่ ………..…..ตำบล…………………………อำเภอ……………………………จังหวัด………………………….…..……ตามสำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสัญญาเช่า/สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้

ขอทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้…………………………………………………ใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ได้ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

หนังสือนี้ทำเมื่อวันที่ ………………………………………………………….

(ลงชื่อ) ………..………………….….………… เจ้าของอาคาร
( .……………..……………………… )

(ลงชื่อ) ………………………..………………  ผู้ประกอบการ
( .…………….………….…………… )

(ลงชื่อ) …………………..……………..……… พยาน
( .…………….………….…………… )

(Visited 4,005 times, 5 visits today)
 

ใส่ความเห็น