หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ( Memorandum )

กดเพื่อให้คะแนนบทความนี้
[Total: 133 Average: 5]

หนังสือบริคณห์สนธิ ( Memorandum ) คือ ตราสาร ที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท ได้ตกลงร่วมกันจัดทำขึ้น ในการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจะแสดง รายละเอียด เกี่ยวกับ

 

(Visited 15 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น