หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Non-current Liabilities )

กดเพื่อให้คะแนนบทความนี้
[Total: 169 Average: 5]

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (Other Non-current Liabilities) หมายถึง หนี้สินไม่หมุนเวียนที่กิจการไม่ได้แยกรายการไว้ในรายงานทางการเงิน อันเนื่องมาจากสาระสำคัญของแต่ละรายการและแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน ซึ่งหาความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นได้ด้วยการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

(Visited 34 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น