ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 คือ (Withholding tax payable)

ใส่ความเห็น