หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น คือ ( Other Non-current Liabilities )

Click to rate this post!
[Total: 588 Average: 5]

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (Other Non-current Liabilities) หมายถึง หนี้สินไม่หมุนเวียนที่กิจการไม่ได้แยกรายการไว้ในรายงานทางการเงิน อันเนื่องมาจากสาระสำคัญของแต่ละรายการและแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน ซึ่งหาความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นได้ด้วยการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(Visited 163 times, 1 visits today)
 
https://www.xn--12cmjl1dch7jsceee8bzx.com/other-non-current-liabilities

Leave a Comment

Scroll to Top